Anasayfa  |   İletişim  | EN
İç Mimarlık
YÖK ATLAS
Mimarlık % 100 Burslu
Mimarlık % 50 Burslu
Mimarlık % 25 Burslu
Mimarlık
İç Mimarlık % 100 Burslu
İç Mimarlık % 50 Burslu
İç Mimarlık % 25 Burslu
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
İç Mimarlık Bölümü Ders İçerikleri

LİSANS DERS İÇERİKLERİ

 

ÜNİVERSİTE ZORUNLU DERSLER

 

 

ING101 - İNGİLİZCE I

Bu program; dil öğretimi metin odaklı ve dört becerinin birbirleriyle entegre olmasından hareketle, meslek ile ilgili metinlerle öğrencilerin dile maruz kalmasını sağlamayı, metin üzerinden kelime bilgisini geliştirmeyi ve dilbilgisi kurallarına odaklanmayı kapsamaktadır.

 

 

TDE115 - TÜRK DİLİ I

 

Dilin tanımı, dilin millet hayatındaki yeri ve önemi, dil ve kültür ilişkisi, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin gelişimi, sesler ve sınıflandırılması, ses özellikleri, ses bilgisi kuralları, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, yapım ekleri ve işlevleri, isim ve fiil çekimleri, zarfların ve edatların kullanılış şekilleri, edebi metinlerdeki uygulamaları.


TRH115 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I

 

On dokuzuncu yüzyıldaki ilk reform hareketlerinden başlayarak 1930’lu yıllara kadar olan dönemde Türk Modernleşmesi, Osmanlı yenileşme hareketleri, Batılılaşma çabaları, Anayasa hareketleri, I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Atatürk Devrimleri.

 

ING102 - İNGİLİZCE II

 

Bu program; dil öğretimi metin odaklı ve dört becerinin birbirleriyle entegre olmasından hareketle, meslek ile ilgili metinlerle öğrencilerin dile maruz kalmasını sağlamayı, metin üzerinden kelime bilgisini geliştirmeyi ve dilbilgisi kurallarına odaklanmayı kapsamaktadır.

 

TDE116 - TÜRK DİLİ II

 

Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi, yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (makale, rapor, tebliğ vb.).

 

TRH116 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

 

1930’lu yıllardan 2000’li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin politik, ekonomik, sosyal ve kültürel süreçleri. II. Dünya Savaşı, çok partili hayata geçiş, DP dönemi, 1961 Anayasası, 12 Mart ve 12 Eylül Dönemleri ve nihayet 2000’li yıllarda toplumumuzun geçirdiği değişim ve dönüşümler, siyasi partiler, fikir hareketleri ve ideolojik tartışmalar, köyden kente göç ve şehirleşme, sanayileşme gibi olgular.

 

 

ALAN ZORUNLU DERSLER

 

1.YIL / 1.DÖNEM   

 

 

MIM101 - TEMEL TASARIM    4+4 | 9 AKTS | Tr | AZ

 

Dersin amacı, öğrencilerin doğal ve yapay çevreyi oluşturan ilişki ve tasarım ilkelerine karşı algı ve duyarlılıklarını artırmak; hacim, zemin, yüzey elemanlarını kavrayarak tasarıma yaklaşım becerilerini geliştirmek ve öğrenciyi tasarım kavramları ile tanıştırmaktır. Bu kapsamda stüdyoda anlatılan ve tartışılan konu baslıkları; Nokta, çizgi, düzlem, şekil, form, hacim, doku, renk, ışık. Tasarım ilkeleri: Tekrar, ritim, oran, ölçek, denge, uyum, karşıtlık, zıtların birlikteliği, devamlılık, egemenlik. Görsel algı: Algı psikolojisi, Gestalt ilkeleri: Yakınlık, benzerlik, şekil-zemin. Görsel yanılsama. Mekan kavramı: İki ve üç boyutlu çalışmalarda mekan kurgusu, mimaride mekan geometrisi. Plastik Sanatlar: Farklı malzeme ve tekniklerin tanıtımı. Doğal ve yapay çevrenin analizi: ayrıştırma, bozma, soyutlama ve tekrar yorumlama. Desen bilgisi: değer, kontur çizimi, hareket çizimi. Renk bilgisi, renklerin psikolojik etkileri. Mimarlık temel tasarım kavramlarının iki ve üç boyutlu çizim ve konu ilgili küçük projeler ile uygulanması.

 

 

MIM103 - MİMARİ ANLATIM DİLİ    2+2 | 4 AKTS | Tr | AZ

 

Dersin amacı, öğrencilerin üç boyutlu form ve biçimlerin düzlem üzerindeki ifadesini anlama, değerlendirme ve algılama becerilerinin geliştirilmesidir. Karmaşık olmayan tasarım konularının araç olarak kullanımı yolu ile farklı ifade tekniklerine ait kullanım becerisi kazanma; tasarımda serbest el çizimleri, geleneksel çizim metodları ve bilgisayar destekli tasarım araçları ile 2 ve 3 boyutlu çizimler ve modelleme becerisi; kişiselleştirilmiş görsel dil kullanımı ile düşünceyi ifade etme becerisini kazanma; basit tasarım problemleri ile konstrüksiyon ve strüktürel sistemlere dair çizim becerilerini geliştirme; Mimaride tasarımın ölçeklendirilmesi probleminin irdelenmesi.

 

 

MIM111 - MİMARLIĞA GİRİŞ    1+2 | 4 AKTS | Tr | AZ

 

Dersin amacı, mimarlıkla yeni tanışan öğrencilerin mimarlık kavramları ve eylemleri ile buluşturulmasıdır. Mimari örneklerin form, mekan, işlev, yapı ve teknoloji analizleri ile öğrencilerin mimarlığı anlamaları hedeflenmektedir. Mimarlığı sanat, bilim, tasarım ya da teknoloji olarak anlamak; Formu ve mekânı, ışığı ve rengi, doluluğu ve boşluğu tanımlamak; ölçeği, oranı, doğal ve insan eliyle yapılaşmış çevreyi, topoğrafyayı, iklimi ve bölgeyi göz önüne alarak bütüncül uyum içinde tasarlama eylemini anlamak; Mimarlıkta geometri, çizgi, yüzey, kütle kavramları ve bunların ergonomiye, boyutlara, harekete, sağlığa, güvenliğe ve konfora uygunluğunu irdelemek; Fonksiyonu, mekan kullanımını, insan ve çevresini, mimarinin elemanları olarak ele almak; sanatsal evreler; sanat dalları arasındaki etkileşim, benzer ve farklı gelişmeler; Doğal, tarihi ve kültürel çevrelerin anlaşılması, değerlendirilmesi ve mimari eserlerin bütünselliğinin kavranması amacıyla gezilerin yapılması.

 

MIM 113 - TASARIMCILAR İÇİN MATEMATİK    2+0 | 3 AKTS | Tr | ÜZ

Dersin amacı, mimari düşünce yeteneğini artırmak ve matematik konuları ile yöntemlerini öğreterek bunların mimari tasarımda uygulanmasına yardımcı olmaktır.  2 ve 3 boyutlu mimari anlatım ve tasarlama becerisini destekleyecek matematiksel bilgilerin verilmesi; Alan, hacim ve yay uzunluklarının hesaplanması; Matematiksel programlamaya (optimizasyon) giriş, bilgisayar grafiğinin ve matematiksel mantığın öğelerinin tanıtılması.

 

1.YIL / 2.DÖNEM

 

MIM 102 - MİMARİ TASARIMA GİRİŞ    4+4 | 9 AKTS | Tr | AZ

 

Dersin amacı, öğrencilerin mekânı keşfetmelerini, ergonominin mimari mekân kurmadaki önemini anlayarak tasarım yapabilmelerini sağlamak, mekân ve çevre ilişkilerinin farkındalığını geliştirmektir. Bina, kentsel ve doğal çevre ilişkilerinin basit tasarım problemleri yoluyla tartışılması; konstrüksiyon ve strüktürel sistemler hakkındaki farkındalığın geliştirilmesi; yalın örnekler üzerinde tasarım konularında program geliştirme becerilerinin kazandırılması, atölye içi tartışmalar ve ödevler aracılığı ile mimarlık ve tasarım yaklaşımlarının tartışılması.

 

 

MIM 142 - MİMARLIK FİZİĞİ VE YAPI DAVRANIŞI    2+2 | 5 AKTS | Tr | AZ

 

Dersin amacı, bina ve çevresinin bütünsel olarak algılanmasını sağlamaktır. Yapısal ve biçimsel öğe ve tanımlar; Taşıyıcı sistemler, malzeme ve üretim teknolojisi; Strüktür elemanları (duvar, döşeme, örtü, kiriş, kolon gibi) taşıyıcı ve yapı elemanları, bağlantıları, yapı fiziği ögeleri: fiziki ortam kavramı, yapı ve iklim, güneş düzenlemenin amacı ve kapsamı, yapı kabuğunun ısı alış-verişi, nem, yoğuşma, ses, gürültü, doğal ve yapay ışık, renk ve renk bileşenleri konularında tasarım kavram ve becerileri hakkında farkındalık  kazandırılması.


MIM 182 - BİLGİ SİSTEMLERİ - BİLGİSAYARLI TASARIMA GİRİŞ    1+2 | 3 AKTS | Tr| AZ

 

Dersin amacı, grafiksel bilgisayar okur - yazarlığının geliştirilmesi bağlamında temel programların tanıtılması ve uygulama yöntemlerinin öğretilmesidir. Uygulama ve sunum metodlarının geliştirilmesi; Ofis ve dijital görüntü işleme programlarının öğretilmesi.

 

2.YIL / 3.DÖNEM   

 

MIM 201 - MİMARİ TASARIM I    4+4 | 9 AKTS | Tr | AZ

 

Bu dersin amacı, tasarım sorunlarını bütüncül olarak ele alarak basit ölçeklerde çözüm geliştirmektir. Araştırma, modelleme ve maket ile yakın çevredeki mimari yapıt ve objeleri yerinde görerek eleştirel bakış açısı kazandırmaktır. Orta ölçekli iç mekan tasarımı çalışmalarına giriş yapılmaktadır. Mimari analiz, kullanıcı ihtiyaçları, işlevsel analiz konularında temel bilgiler ve pratik uygulamalar, doku, renk ve mekan elemanlarının vurgulanmasını içermektedir. Mekan hakkında teknik bilgi ve literatür taraması yaptırılmaktadır. Öğrenciler teorik olarak anlatılan bilgiler doğrultusunda yaşam çevrelerinde etkili olan mekan örneklerini disiplinerarası çalışmalar yaparak tanıyıp belgelemekte, yaptıkları bu çalışmaları derslikte sınıf öğrencilerine anlatmaktadırlar.


MIM221 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI I    2+0 | 3 AKTS | Tr | AZ

 

Bu dersin amacı, öğrencinin mimarlık kavramları, bilinci ve tarihi ile tanıştırılmasıdır. Tarih öncesi devirlerden başlayarak Mezopotamya, Mısır, Pers-Sasani mimarilerinin anlatımı; Eski Anadolu, Hitit öncesi, Hitit, Frig, Likya, Urartu uygarlıkları ile sonrasında Antik Yunan, Etrüsk, Roma, ilk hıristiyan ve gotik mimarilerinin başlıca üslup özellikleri ile doğudaki çağdaşları (Doğu Roma, Çin ve Uzakdoğu vb.) ile ilişkilerinin ve etkilerinin karşılaştırılması; Dinsel, anıtsal, askeri ve bayındırlık yapıları ile özel ve sivil mimari yapıların strüktürel ve yapısal özellikleri, planimetrik oluşum ve gelişimleri, bu niteliklerin belirli yapılar üzerinden örneklerle aktarılması.

 

 

MIM231 - STRÜKTÜR BİLGİSİ I    1+2 | 3 AKTS | Tr | AZ

 

Mimari açıdan yapı sistemlerinin incelenmesi. Yapı sistemlerinin sınıflandırılması ve temel tanımları. Yığma ve iskelet strüktürel sistemler. Denge kavramının temel ilkeleri. Ağırlık merkezi, atalet momenti ve atalet yarıçapı kavramlarının tanımlanması. Dengenin kararlılığı (stabilite). Yapısal davranış, taşıyıcı sistem kavramı ve düzenlemesi, taşıyıcılık prensipleri ve taşıyıcı sistem elemanları hakkında temel bilgi. Yapıların mimari tasarım süreci hakkında genel kavramlar.

 
 

MIM241 - YAPI TEKNOLOJİSİ VE MALZEME I    2+2 | 5 AKTS | Tr | AZ

 

Dersin amacı, yapı elemanlarının ele alınması ve yapıda kullanılan asal malzemeler ve günümüz teknolojilerine paralel olarak artan ve gelişen yapı ürünlerinin, tasarıma ve uygulamaya yönelik özeliklerinin aktarılmasıdır. Yapısal ve biçimsel öge ve tanımlar; Yapı sınıflandırılması, yapı yükleri ve zemine iletiliş ilkeleri; Zemin türleri, inceleme yöntemleri, kazılar; Yığma ve iskelet yapı sistemleri; Duvar ve duvar boşlukları, döşemeler, düşey sirkülasyon araçları; Taşıyıcı sistemlerde malzeme ve üretim teknolojisi; Strüktürel elemanlar, taşıyıcı elemanlar, yapı elemanları ve bağlantıları.

 
 

MIM281 - BİLGİSAYARLI TASARIM I    2+0 |  3 AKTS | Tr | AZ

 

Dersin amacı, bilgisayar ortamında tasarım metodlarının tanıtılması ve uygulama yöntemlerinin öğretilmesidir. Sunum metodlarının geliştirilmesi; Caad (Computer aided architectural design) ve katı modelleme (Autocad, Sketch-up vd.) programları ile uygulama yapılması.

 

2.YIL / 4.DÖNEM

           

MIM202 - TASARIM II    4+4 | 9 AKTS | Tr| AZ

 

Bu projede mutfak banyo gibi ıslak hacimlerin tasarım prensiplerinin bütün içerisinde ele alındığı konut tasarımı yapılmaktır. Öğrenciler farklı işlevleri en doğru biçimde organize etmeyi ve yaşanabilir mekânlar üretmeyi öğrenmektedirler. Her proje dersinde olduğu gibi tasarım aşamasından önce bir araştırma dosyası hazırlayıp derste bu bilgileri paylaşmaktadırlar.

 
 

MIM222 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II    2+0 |  3 AKTS | Tr | AZ

 

Bu dersin amacı, islam mimarlığının oluşum ve gelişim sürecinin incelenmesi, ayrıca toplum ve sosyal hayattaki yansımalarının irdelenmesidir. İlk halifelerden başlayarak Emevi, Abbasi, Memlûk, Endülüs Emevileri, Fatimî ve Eyyûbi dönemleri boyunca dini, sosyal ve kültürel içerikli mimarlığın oluşumunu sağlayan öge ve çevresel özellikleri; bu dönemdeki doğu ve batı uygarlıklarına etkileri. İran ve Türk mimarileri, Büyük Selçuklu, Anadolu Gazi Beyleri, Osmanlı mimarlığını hazırlayan altyapı, Safevî ve diğer mimari gelişmeler ile birlikte sonraki mimarilere etkileri, plansal, kurgusal, mekansal, çevresel ve yapısal özelliklerinin irdelenmesi.

 
 

MIM242 - YAPI TEKNOLOJİSİ VE MALZEME II    2+2 | 4 AKTS|Tr|AZ

 

Dersin amacı, kompleks yapı sistemlerinde kullanılan yapı malzemeleri ve teknolojilerinin irdelenmesidir. Betonarme, çelik ve ahşap iskelet sistemli yapılarda 2 ve 3 boyutlu taşıyıcılar, perde duvarlar; germe, membran ve pnömatik; yüzey ve form davranışlı yapılarda konstrüktif özellikler; bina örtü ve çatı sistemleri; bitişler, ince yapı ögeleri ve kaplamaların çözüm ilkeleri.
 

 

 


 

3.YIL / 5.DÖNEM

 

IMIM301 - İÇMİMARİ TASARIM I     4+4 | 10 AKTS | En | AZ

 

Bu dersin amacı, şehir dokusu ve tarihi çevre içerisinde yeni yapılaşma sorununun ele alınmasıdır. Öğrencilerin tarihi veya geleneksel çevreye ait iç mekan tasarım prensipleri hakkındaki bilgilerini geliştirmeleri teşvik edilmektedir. Eski yapıların modern teknolojiye, çağdaş mekan kullanımlarına ve insan ihtiyaçlarına uyarlanmasından kaynaklanan problemler ele alınmakta, buna uygun tasarımlar üretilmektedir.

 

MIM321 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI III      2+0 | 3 AKTS | Tr | AZ

 

Bu dersin amacı, Rönesans’tan başlayarak 20. Yüzyıla kadar Osmanlı ve Batı’da gerçekleşen mimari değişimin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Rönesans ve Klasik Osmanlı mimarileri; Barok ve Osmanlı mimarlığında yarattığı değişim; Rokoko, Ampir ve diğer üslup özellikleri; Endüstri devrimi ve etkileri, Arts and Crafts, Art Nouveau, De Stijl, (…)Bauhaus, Erken Cumhuriyet dönemi, Ulusal mimarlıklar.

 

 

IMIM351 - MEKÂN DONANIMI VE MOBİLYA TASARIMI    2+2 | 4 AKTS|Tr|AZ

 

Bu derste öğrencilerden, verilen bilgiler ışığında  mekân donanımı ve mobilya tasarımları yapmaları ve bir tanesini dönem sonu projesi olarak detaylandırmaları istenecektir. Bu tasarımları ergonomi ve antropometri bilgilerini de kullanarak, mobilya konstrükisyon paftalarıyla tamamlayacaklardır.

 
 

MIM382 - BİLGİSAYARLI TASARIM II    2+2 | 4 AKTS | Tr| AZ

 

Bu dersin amacı, mimarlar için üretilmiş bilgisayar destekli tasarım programlarının tanıtılması ve uygulamalı öğretilmesidir. Archicad, Allplan, Revit vb. programlar yardımı ile avan proje aşamasından uygulama projesi, detay paftaları, keşif-metraj tabloları, sunuma yönelik 2 ve 3 boyutlu görsellerin ve hareketli görüntülerin hazırlanmasına kadar kapsamlı olarak teknik imkanların tanıtılması ve seçilen programlar üzerinde uygulama yapılması.

 

3.YIL / 6.DÖNEM

 

ICMIM302 - İÇ MİMARİ TASARIM II    4+4 |  10 AKTS | Tr| AZ

 

Dersin amacı, öğrencilerin tasarım ve teknik uyumundan kaynaklanan problemleri çözme yetisini geliştirmektir. Otel,yurt, okul veya ofis blokları gibi çeşitli işlevleri içerisinde barındıran ve çok fonksiyonlu mekan organizasyonlarını içeren kapsamlı projeler yapılmaktadır.Taşıyıcı strüktür öğeleri, mekanik donatım, ısıya bağlı konfor ve yangın güvenliği gibi tasarımın görünen ve görünmeyen öğeleri arasındaki ilişkinin öneminin vurgulanması yaptırılmaktadır. İç mimari tasarımda, kurum kimliğinin ve kurumsal tasarımının önemi üzerinde de durulmaktadır.

 
 

IMIM342 -İÇ MİMARİDE DETAY ÇÖZÜMÜ 2+2 | 4 AKTS | Tr | AZ

 

Bu derste kaba yapısı tamamlanmış yapıların kullanıma hazır hâle getirilmesi ve içmimarlık donatılarının tamamlanması için gerekli ince yapı işlerinin tasarım ve uygulama bilgisi verilmektedir.

 

 

MIM352 - TESİSAT BİLGİSİ    2+2 |  4 AKTS | Tr | AZ

 

Bu dersin amacı, çevre, bina ve konfor sistemlerinin ele alınıp fiziki ve mekanik çözümlenmesi hakkında bilgi verilmesidir. İklim ve iklim elemanları, iklimsel konfor; yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (yer, yön, yapı kabuğu, bina biçimi, bina aralıkları, vb.); Işığın tanımı, doğal/yapay ve bütünleşik aydınlatma sistemi tasarımı; Ses, işitsel konfor, salonların akustik tasarımı; Isıtma, havalandırma sistemleri, iklimlendirme sistemleri ve ögelerinin mimari çözümler ile entegrasyonu; Yapıda temizsu sağlama sistemi ve ögeleri, atım donatımı sistemi ve ögelerinin tanıtılması; Yangın kontrolü; Türkiye' de geçerli olan çevresel standartlar ve yönetmeliklerin tanıtılması.

 

MIM362 - TARİHİ YAPI ÇÖZÜMLEME    2+2 | 4 AKTS | Tr | AZ

 

Bu dersin amacı, tarihi yapıların ölçülmesi ile ilgili geleneksel ve optik ölçme tekniklerininin aktarılmasıdır. Seçilen tarihi bir yapının rölövesinin ve restorasyon projesinin hazırlanması kapsamında ön araştırma ve belgeleme çalışmalarının yapılması, Çizim tekniklerinini açıklanması, hazırlanan 1/50 ölçekli rölöveler üzerinde hasarların, farklı dönem izlerinin belirtilmesi, Uygun müdahale tür ve yöntemlerinin incelenmesi, Restitüsyon ve restorasyon önerilerinin geliştirilmesi.

 

4.YIL / 7.DÖNEM

 

IMIM401 - İÇ MİMARİ TASARIM III     4+4 | 10 AKTS | Tr| AZ

Bu proje dersinde, alışveriş merkezleri, hükümet binaları, spor kompleksleri ve toplantı salonları gibi işlev ve detayların incelendiği, kapsamlı çalışmalar yapılacaktır. Akustik, aydınlatma ve havalandırma unsurlarının da mekân içerisindeki çözümlerinin etüdlerini içermektedir.

 

IMIM441 - İÇ MİMARÎ  UYGULAMA PROJESİ 1+4 | 7 AKTS | Tr | AZ

 

Bu dersin amacı, iç mimarinin temel ilkeleri, bina üretim ve yapım süreçleri ile müşteri ilişkilerindeki hukuksal sorunların incelenmesidir. İmar planları, teknik uygulama sorumlularının görevleri, yükümlülükleri, tasarımın geçerli yapı mevzuatına göre oluşturulması (deprem yönetmeliği, ısı korunumu yönetmeliği, gürültü kontrol yönetmeliği vb.), her bir tasarım aşamasının (ön proje, kesin proje ve uygulama projesinin) gerektirdiği farklı anlatım tekniklerinin uygun olarak hazırlatılması.

 

4.YIL / 8.DÖNEM   

 

IMIM402 - MEZUNİYET PROJESİ    4+4 | 15 AKTS | Tr | AZ

 

Bu dersin amacı içmimarlık öğretiminin bir proje kapsamında sınanmasıdır. Öğrencilerin disiplinler arası teknik bilgileri birleştirebilmelerini ve tek başlarına gerçekleştirecekleri bir tasarımı sunma aşamalarını içerir. Projenin yer seçimi, program ve konusuna ilişkin araştırma ve tasarım süreci, belirlenen çevreye ait programın belirlenmesi ve iç mekânın düzenlenmesi, mobilya tasarımın detaylandırılarak yapılması, malzemenin tanımlanıp taşıyıcı sistem tasarımının yapılması, tasarımda bilgisayar desteğinin kullanılması ve gelişmiş bir sunum yapılması beklenmektedir.

 

IMIM472 - İÇ MİMARLIKTA YÖNETİM VE İŞLETME    2+0 | 3 AKTS | Tr | AZ

 

Bu dersin amacı içmimarlık projesinde görev alan elemanlar ve projenin işleyişi hakkında genel bilgi verilmesidir. Şantiye ve tasarım bürolarında örgütlenme modelleri, iş temini ve finansman/üretim sorunları, projeyi yöneten içmimarın diğer çalışanlarla olan iletişimi ve iş verimi üzerine yöntem geliştirmek öğretilmektedir.

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

 

A GRUBU  (Uygulama)

 
 

IMIM 001 - SERBEST EL VE ANLATIM TEKNİKLERİ    2+0 |  4 AKTS | Tr | AS

 

Bu dersin amacı, öğrencilerin tasarım sürecinde düşünme, kurgu ve ifade becerilerini geliştirecek eskiz tekniklerinin öğretilmesidir. Görsel iletişimi sağlayacak, form ve dokuyu görebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlayacak serbest el çizim metodlarının öğretilmesi. Temel serbest el çizim teknikleri ve malzemeleri, tarama teknikleri, perspektif çizimleri, iç ve dış mekanlarda karakalem kompozisyon çalışmaları dersin kapsamında yer almaktadır.

 
 

IMIM 002 - GÖLGE PERSPEKTİF    2+0 | 2 Kredi | 4 AKTS | Tr | AS

 

Bu dersin amacı, uzaydaki üç boyutlu cisimlerin 2 boyutlu yüzeylerde ifade edilmesi tekniğinin kazandırılması ve üç boyutlu düşünme becerisinin geliştirilmesidir. Mimaride gölge, derinlik ve dokunun algılanması, belirlenmesi ve metotlarının verilmesi, aksonometrik ve konik perspektifle ilgili çizim yöntemleri, iç ve dış perspektif kuralları.

 

 

IMIM003 - ESKİZ TEKNİKLERİ    2+0 |  4 AKTS | Tr | AS

 

Bu dersin amacı, öğrencilerin tasarım sürecinde düşünme, kurgu ve ifade becerilerini geliştirecek eskiz tekniklerinin öğretilmesidir. Eskiz tekniklerinin tanıtımı, eskiz yolu ile tasarım düşüncesinin gelişiminin sağlanması, kavramsal ve şematik anlatım, eskiz dili oluşturma, biçim araştırmaları.

 
 

MIM003 - MAKET    2+0 | 4 AKTS | Tr | AS

 

Bu dersin amacı, mimarlık öğrencilerinin tasarımda üçüncü boyutun fiziksel gerçeklik olarak belirmesini ve algılanmasını sağlayan maket yapım teknikleri konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Maket malzemeleri, maket teknikleri, arazi maketleri ve üzerine oturacak kitlelerin hazırlanmasına yönelik uygulamalar. Çalışma maketleri, detay maketleri ve çevre maketlerinin yapım tekniklerinin öğretilmesi.

 
 

IMIM 004 - SERBEST EL SUNUM TEKNİKLERİ / FREEHAND DRAWING AND RENDERING    2+0 |  4 AKTS | Tr | AS

 

Serbest el çizim ve anlatım tekniklerini 1.dönemde almış olan İçmimarlık öğrencilerine daha ileri serbest el anlatım yaparak fikir ve tasarımlarını sunmayı öğreten uygulamalardan oluşmaktadır. Eskiz çalışmaşları ve perspektif sunumlarında ihtiyaç duyacakları ifade teknikleri verilmektedir.

 

 

IMIM 005 - DOKUMA ÇEŞİTLERİ VE YÜZEY ELEMANLARI    2+0 |  4 AKTS | Tr | AS

 

Bu derste, iç mekân ve mobilyada kullanılan dokuma, deri ve yapay malzemeler gibi yüzey elemanlarını tanıtmak ve etkin şekilde kullanmayı öğretmek amaçlanmaktadır.

 

 

B GRUBU ( Kuram – Kültür)


IMIM021 - TASARIM TARİHİ    2+2 | 4 AKTS | Tr | AZ

 

İnsanlık tarihi ile başlayan tasarım fikri ve tasarlanan ürünlerin günümüze uzanan tarihçesi, farklı kültürlerin etkileşimi ve özgünlükleri çerçevesinde ele alınacaktır.

 
 

IMIM022 - ERGONOMİ    2+2 |  4 AKTS | Tr | AZ

 

Ergonominin iç mekânda ve mobilyadaki kullanımı ve önemi üzerinde durulmaktadır. İnsan ölçüleri, fonksiyon ve estetik gibi tasarım ilkeleri doğrultusunda bireye uygun çalışma ortamı tasarlanması için öncelikli gereksinmelerinin anlatılmaktadır. Çeşitli mekânların ve o mekana ait elemanların tasarımı için insana ait verileri bilinçli kullanmak amaçlanmaktadır.

 

IMIM 023 - TASARIMDA ÖZÜRLÜ FAKTÖRÜ    2+0 | 2 Kredi | 4 AKTS | Tr | AS

 

Günümüzde her mekânda dikkate alınması gereken engellilere yönelik detaylar öğretilmekte, ve engellilere göre mobilya tasarımı yapılmaktadır.

 
 

IMIM024 - İÇ MEKAN TASARIMI    2+0 | 4 AKTS | Tr | AS

 

İç mekan tasarım konuları ile ilgili temel bilgi ve becerilerin sağlanmasına yönelik bu ders, iç mekan tasarımı kuram ve yöntemlerini mimarlıkla bütünleşen bir çerçevede sunumunu amaçlar. Bu ders kapsamında iç mekan kavramı, iç mekanın niteliğini ve kullanımını belirleyen temel öğeler, erişilebilirlik, çeşitlilik, okunabilirlik gibi ilkeler üzerinde durulacaktır. İç mekan tasarımında yöntem ve süreçler, mekansal kurgu - işlev ve donatı ilişkileri, yeni malzemeler ve teknolojiler.

 
 

MIM 025 - MİMARİ FOTOĞRAF    2+0 | 4 AKTS | Tr | AS

 

Bu dersin amacı temel fotoğraf teknikleri ve mimari belgeleme konusunda öğrencilere bilgi vermektir. Doğru ve kullanılabilir fotoğrafın elde edilmesi, yapı detaylarından kentsel ölçeğe mimari belgeleme ve sunumda fotoğrafın önemi. Analog ve dijital fotoğrafçılık, bilgisayar ortamında fotoğrafın işlenmesi ve kullanılması.

 
 

MIM030 - BOĞAZİÇİ VE YERLEŞMELERİ      2+0 | 4 AKTS | Tr | AS

 

Boğaziçi’nin İstanbul metropolündeki konumunun mimari, tarihi ve kentsel açıdan incelenmesidir. Boğaziçi’nin önemli fiziksel özellikleri, lineer kıyı yerleşmeleri ile boğaz köylerinin genel özellikleri, oluşum ve gelişimleri üzerinde durulur. Günümüz boğaz yerleşimlerinin gelişme sürecindeki yapısal, sosyal ve kültürel sorunlar irdelenmeye çalışılır.

 
 

C GRUBU ( Yapı-Çevre )

 

MIM046 - ÇAĞDAŞ YAPI MALZEMELERİ      2+0 | 4 AKTS | Tr | AS

 

Bu dersin amacı geleneksel yapı malzemeleri dışında günümüz teknolojileri ile üretilen   çağdaş yapı malzemelerinin özellikleri ile yapım süreçlerindeki kullanım alanlarının irdelenmesidir. Tasarıma ve uygulamaya yönelik özeliklerinin aktarılması. Uygulama ve uygulama sonrasında oluşabilecek olası sorunların ele alınması.

 
 

IMIM 041 - IŞIK VE AYDINLATMA/ LIGHTING    2+0 | 4 AKTS | Tr | AS

 

Mekân tasarımında belirleyici bir etken olan aydınlatma teknikleri öğretilmekte, öğrencilere ayrıntılı şekilde elektrik tesisatı ve aydınlatma bilgisi uygulamalarla verilmektedir.

 
 

IMIM 042 - SES VE AKUSTİK / ACOUSTICS    2+0 | 4 AKTS | Tr | AS

 

Tarih boyunca akustiğin kullanımı bilgisi ışığında, belirli bir amaca yönelik akustik tasarımın yapılma yöntemi öğretilmektedir.

 
 

IMIM 043 - İÇ MEKÂN TEKNİK DONANIM SİSTEMLERİ    2+0 | 4 AKTS | Tr | AS

 

Bu derste mekândaki birbirinden farklı teknik donanımın birbiriyle uyumlu planlanması yapılmakta ve yapı üzerindeki iş organizasyonu etüd edilmektedir.

 
 

IMIM 044 - MOBİLYA TASARIMINDA MALZEME BİLGİSİ    2+0 | 4 AKTS | Tr | AS

 

Bu derste amaç mobilya tasarımında malzemelerin değeri ve faydasını anlatmaktır. Malzemelerin kaynakları, işlemler, şekillendirmeler ve malzeme karakteristikleri verilmektedir. Mobilya tasarımında malzeme seçimi metodları öğretilir.

 

D GRUBU (Şehir ve Koruma-Restorasyon)

 

MIM062 - İSTANBUL MİMARLIĞI    2+0 | 4 AKTS | Tr | AS

 

Bu dersin amacı İstanbul’un topografyası, konumu, tarihi ve kuruluş süreci ile kentsel ve mimari ifadesindeki ilişkinin irdelenmesidir. Kentin bütününe etki eden ana mimari faktörlerin belirlenmesi ile kent sorunları ve çözüm önerileri üzerinde durulur.

 
 

MIM063 - ANADOLU KENTLERİ    2+0 | 4 AKTS | Tr | AS

 

Bu dersin amacı Anadolu coğrafyasının dünya’daki konum özelliklerinden hareketle ortaya çıkmış önemli kentlerin kuruluş, gelişim ve dönüşüm süreçlerinin ele alınmasıdır. Bu kentlerin ayırıcı özelliklerinin ortaya çıkması, değişen koşullar ve günümüz gelişmelerinin bu özellikleri tehdit ettiği alanların tartışılması konularını kapsar.

 
 

MIM066 - TÜRK EVİ VE KORUMASI     2+0 | 4 AKTS | Tr | AS

 

Bu derste, yaşam biçiminin önemli ögelerinden olan konut ve konut geleneğimizin genel özellikleri ile geleneksel konut biçimlerinin ortaya çıkışı, ana öğeleri, bölge, malzeme ve teknolojilere göre farklılaşması ele alınır. Gelecek kuşaklara aktarılmasında temel sorunlar, koruma kavram ve biçimlerinin değerlendirilmesi ile çağdaş konut planlamasında nasıl değerlendirileceğinin saptanmasına yönelik tartışmaları kapsar.

 
 

IMIM061- İSTANBUL; ŞEHİR VE KÜLTÜR    2+0 | 4 AKTS | Tr | AS

 

İstanbul’un tarihi yapısıyla birlikte kendine özgü kültür birikiminin şehir yapısı içinde örneklerle incelenmesini kapsamaktadır.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi